โรงเรียนวัดควนส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 7 1 2 2 1 37
ร้อยละ 14.00 % 2.00 % 4.00 % 4.00 % 2.00 % 74.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 13 12 6 7 2 71
ร้อยละ 11.71 % 10.81 % 5.41 % 6.31 % 1.80 % 63.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 3 2 1 1 30
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 5.13 % 2.56 % 2.56 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 22 16 10 10 4 138
ร้อยละ 11.00 % 8.00 % 5.00 % 5.00 % 2.00 % 69.00 %

161 : 20 , 13 , 8 , 9 , 3 , 108...12.42 , 8.07 , 4.97 , 5.59 , 1.86 , 67.08 = 53 : 32.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00%

Powered By www.thaieducation.net