โรงเรียนวัดควนส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 7 1 2 2 1 37
ร้อยละ 14.00 % 2.00 % 4.00 % 4.00 % 2.00 % 74.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 14 12 7 7 3 68
ร้อยละ 12.61 % 10.81 % 6.31 % 6.31 % 2.70 % 61.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 3 2 2 1 29
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 5.13 % 5.13 % 2.56 % 74.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 23 16 11 11 5 134
ร้อยละ 11.50 % 8.00 % 5.50 % 5.50 % 2.50 % 67.00 %

161 : 21 , 13 , 9 , 9 , 4 , 105...13.04 , 8.07 , 5.59 , 5.59 , 2.48 , 65.22 = 56 : 34.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00%

Powered By www.thaieducation.net