โรงเรียนวัดควนส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 8 3 2 2 1 34
ร้อยละ 16.00 % 6.00 % 4.00 % 4.00 % 2.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 16 13 16 9 4 53
ร้อยละ 14.41 % 11.71 % 14.41 % 8.11 % 3.60 % 47.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 3 7 2 1 24
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 17.95 % 5.13 % 2.56 % 61.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 26 19 25 13 6 111
ร้อยละ 13.00 % 9.50 % 12.50 % 6.50 % 3.00 % 55.50 %

161 : 24 , 16 , 18 , 11 , 5 , 87...14.91 , 9.94 , 11.18 , 6.83 , 3.11 , 54.04 = 74 : 45.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50%

Powered By www.thaieducation.net