โรงเรียนบ้านปลายรา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 37
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 10 0 25 0 0 146
ร้อยละ 5.52 % 0.00 % 13.81 % 0.00 % 0.00 % 80.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 11 1 29 0 0 183
ร้อยละ 4.91 % 0.45 % 12.95 % 0.00 % 0.00 % 81.70 %

224 : 11 , 1 , 29 , 0 , 0 , 183...4.91 , 0.45 , 12.95 , 0.00 , 0.00 , 81.70 = 41 : 18.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30%

Powered By www.thaieducation.net