โรงเรียนบ้านปลายรา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 7 1 4 1 0 34
ร้อยละ 14.89 % 2.13 % 8.51 % 2.13 % 0.00 % 72.34 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 11 1 27 0 0 143
ร้อยละ 6.04 % 0.55 % 14.84 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 18 2 31 1 0 177
ร้อยละ 7.86 % 0.87 % 13.54 % 0.44 % 0.00 % 77.29 %

229 : 18 , 2 , 31 , 1 , 0 , 177...7.86 , 0.87 , 13.54 , 0.44 , 0.00 , 77.29 = 52 : 22.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 22.71%

Powered By www.thaieducation.net