โรงเรียนบ้านปลายรา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 10 11 0 0 20
ร้อยละ 6.82 % 22.73 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 16 14 42 0 0 111
ร้อยละ 8.74 % 7.65 % 22.95 % 0.00 % 0.00 % 60.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 19 24 53 0 0 131
ร้อยละ 8.37 % 10.57 % 23.35 % 0.00 % 0.00 % 57.71 %

227 : 19 , 24 , 53 , 0 , 0 , 131...8.37 , 10.57 , 23.35 , 0.00 , 0.00 , 57.71 = 96 : 42.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 42.29%

Powered By www.thaieducation.net