โรงเรียนบ้านปลายรา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 9 7 5 0 0 23
ร้อยละ 20.45 % 15.91 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 52.27 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 29 12 31 0 0 111
ร้อยละ 15.85 % 6.56 % 16.94 % 0.00 % 0.00 % 60.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 38 19 36 0 0 134
ร้อยละ 16.74 % 8.37 % 15.86 % 0.00 % 0.00 % 59.03 %

227 : 38 , 19 , 36 , 0 , 0 , 134...16.74 , 8.37 , 15.86 , 0.00 , 0.00 , 59.03 = 93 : 40.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 40.97%

Powered By www.thaieducation.net