โรงเรียนวัดควนกอ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 2 2 3 2 1
ร้อยละ 9.09 % 18.18 % 18.18 % 27.27 % 18.18 % 9.09 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 12 1 14 13 15 65
ร้อยละ 10.00 % 0.83 % 11.67 % 10.83 % 12.50 % 54.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 13 3 16 16 17 66
ร้อยละ 9.92 % 2.29 % 12.21 % 12.21 % 12.98 % 50.38 %

131 : 13 , 3 , 16 , 16 , 17 , 66...9.92 , 2.29 , 12.21 , 12.21 , 12.98 , 50.38 = 65 : 49.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 49.62%

Powered By www.thaieducation.net