โรงเรียนบ้านปลายเส (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 0 0 1 2 24
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 0.00 % 3.33 % 6.67 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 15 8 0 6 12 56
ร้อยละ 15.46 % 8.25 % 0.00 % 6.19 % 12.37 % 57.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 18 8 0 7 14 80
ร้อยละ 14.17 % 6.30 % 0.00 % 5.51 % 11.02 % 62.99 %

127 : 18 , 8 , 0 , 7 , 14 , 80...14.17 , 6.30 , 0.00 , 5.51 , 11.02 , 62.99 = 47 : 37.01
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 37.01%

Powered By www.thaieducation.net