โรงเรียนบ้านปลายเส (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 9 14 3 8 2 1
ร้อยละ 24.32 % 37.84 % 8.11 % 21.62 % 5.41 % 2.70 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 31 37 22 8 2 9
ร้อยละ 28.44 % 33.94 % 20.18 % 7.34 % 1.83 % 8.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 40 51 25 16 4 10
ร้อยละ 27.40 % 34.93 % 17.12 % 10.96 % 2.74 % 6.85 %

146 : 40 , 51 , 25 , 16 , 4 , 10...27.40 , 34.93 , 17.12 , 10.96 , 2.74 , 6.85 = 136 : 93.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 93.15%

Powered By www.thaieducation.net