โรงเรียนบ้านปลายเส (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 9 14 3 9 2 0
ร้อยละ 24.32 % 37.84 % 8.11 % 24.32 % 5.41 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 33 37 25 9 2 3
ร้อยละ 30.28 % 33.94 % 22.94 % 8.26 % 1.83 % 2.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 42 51 28 18 4 3
ร้อยละ 28.77 % 34.93 % 19.18 % 12.33 % 2.74 % 2.05 %

146 : 42 , 51 , 28 , 18 , 4 , 3...28.77 , 34.93 , 19.18 , 12.33 , 2.74 , 2.05 = 143 : 97.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 143 คน คิดเป็นร้อยละ 97.95%

Powered By www.thaieducation.net