โรงเรียนบ้านนาพา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 18
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 12 3 13 0 0 67
ร้อยละ 12.63 % 3.16 % 13.68 % 0.00 % 0.00 % 70.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 21
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 30.30 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 16 3 25 0 0 106
ร้อยละ 10.67 % 2.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 70.67 %

117 : 14 , 3 , 15 , 0 , 0 , 85...11.97 , 2.56 , 12.82 , 0.00 , 0.00 , 72.65 = 32 : 27.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33%

Powered By www.thaieducation.net