โรงเรียนบ้านนาพา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 16
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 12 2 12 0 0 65
ร้อยละ 13.19 % 2.20 % 13.19 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 21
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 30.30 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 17 2 24 0 0 102
ร้อยละ 11.72 % 1.38 % 16.55 % 0.00 % 0.00 % 70.34 %

112 : 15 , 2 , 14 , 0 , 0 , 81...13.39 , 1.79 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 72.32 = 31 : 27.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.66%

Powered By www.thaieducation.net