โรงเรียนบ้านนาพา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 16
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 9 2 12 0 0 70
ร้อยละ 9.68 % 2.15 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 75.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 21
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 30.30 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 15 2 25 0 0 107
ร้อยละ 10.07 % 1.34 % 16.78 % 0.00 % 0.00 % 71.81 %

116 : 13 , 2 , 15 , 0 , 0 , 86...11.21 , 1.72 , 12.93 , 0.00 , 0.00 , 74.14 = 30 : 25.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.19%

Powered By www.thaieducation.net