โรงเรียนบ้านนาพา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 24
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 0 0 17 0 0 70
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.54 % 0.00 % 0.00 % 80.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.69 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 1 0 24 0 0 117
ร้อยละ 0.70 % 0.00 % 16.90 % 0.00 % 0.00 % 82.39 %

113 : 1 , 0 , 18 , 0 , 0 , 94...0.88 , 0.00 , 15.93 , 0.00 , 0.00 , 83.19 = 19 : 16.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61%

Powered By www.thaieducation.net