โรงเรียนบ้านวังตลับ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 18
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 0 2 15 0 0 81
ร้อยละ 0.00 % 2.04 % 15.31 % 0.00 % 0.00 % 82.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 0 3 16 1 0 99
ร้อยละ 0.00 % 2.52 % 13.45 % 0.84 % 0.00 % 83.19 %

119 : 0 , 3 , 16 , 1 , 0 , 99...0.00 , 2.52 , 13.45 , 0.84 , 0.00 , 83.19 = 20 : 16.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.81%

Powered By www.thaieducation.net