โรงเรียนบ้านวังตลับ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 -1 0 0 0 19
ร้อยละ 10.00 % -5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 2 7 13 0 0 73
ร้อยละ 2.11 % 7.37 % 13.68 % 0.00 % 0.00 % 76.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 4 6 13 0 0 92
ร้อยละ 3.48 % 5.22 % 11.30 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

115 : 4 , 6 , 13 , 0 , 0 , 92...3.48 , 5.22 , 11.30 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 23 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net