โรงเรียนบ้านวังตลับ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 13
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 2 16 2 0 74
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 16.67 % 2.08 % 0.00 % 77.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 4 3 16 2 0 87
ร้อยละ 3.57 % 2.68 % 14.29 % 1.79 % 0.00 % 77.68 %

112 : 4 , 3 , 16 , 2 , 0 , 87...3.57 , 2.68 , 14.29 , 1.79 , 0.00 , 77.68 = 25 : 22.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.32%

Powered By www.thaieducation.net