โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 15
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 3 6 14 0 0 84
ร้อยละ 2.80 % 5.61 % 13.08 % 0.00 % 0.00 % 78.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 3 1 11 0 0 55
ร้อยละ 4.29 % 1.43 % 15.71 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 8 9 26 0 0 154
ร้อยละ 4.06 % 4.57 % 13.20 % 0.00 % 0.00 % 78.17 %

127 : 5 , 8 , 15 , 0 , 0 , 99...3.94 , 6.30 , 11.81 , 0.00 , 0.00 , 77.95 = 28 : 22.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.83%

Powered By www.thaieducation.net