โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 3 6 16 0 0 82
ร้อยละ 2.80 % 5.61 % 14.95 % 0.00 % 0.00 % 76.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 3 3 9 0 0 55
ร้อยละ 4.29 % 4.29 % 12.86 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 6 11 27 0 0 153
ร้อยละ 3.05 % 5.58 % 13.71 % 0.00 % 0.00 % 77.66 %

127 : 3 , 8 , 18 , 0 , 0 , 98...2.36 , 6.30 , 14.17 , 0.00 , 0.00 , 77.17 = 29 : 22.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34%

Powered By www.thaieducation.net