โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 5 6 16 1 0 79
ร้อยละ 4.67 % 5.61 % 14.95 % 0.93 % 0.00 % 73.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 3 3 12 0 0 51
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 8 11 29 1 0 147
ร้อยละ 4.08 % 5.61 % 14.80 % 0.51 % 0.00 % 75.00 %

127 : 5 , 8 , 17 , 1 , 0 , 96...3.94 , 6.30 , 13.39 , 0.79 , 0.00 , 75.59 = 31 : 24.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net