โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 17
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 7 4 17 0 0 87
ร้อยละ 6.09 % 3.48 % 14.78 % 0.00 % 0.00 % 75.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 1 2 12 0 0 44
ร้อยละ 1.69 % 3.39 % 20.34 % 0.00 % 0.00 % 74.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 9 8 29 0 0 148
ร้อยละ 4.64 % 4.12 % 14.95 % 0.00 % 0.00 % 76.29 %

135 : 8 , 6 , 17 , 0 , 0 , 104...5.93 , 4.44 , 12.59 , 0.00 , 0.00 , 77.04 = 31 : 22.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71%

Powered By www.thaieducation.net