โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 15
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 3 4 21 0 0 86
ร้อยละ 2.63 % 3.51 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 75.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 1 2 12 0 0 44
ร้อยละ 1.69 % 3.39 % 20.34 % 0.00 % 0.00 % 74.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 6 8 33 0 0 145
ร้อยละ 3.13 % 4.17 % 17.19 % 0.00 % 0.00 % 75.52 %

133 : 5 , 6 , 21 , 0 , 0 , 101...3.76 , 4.51 , 15.79 , 0.00 , 0.00 , 75.94 = 32 : 24.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.48%

Powered By www.thaieducation.net