โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 12
ร้อยละ 16.67 % 11.11 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 1 3 15 2 0 98
ร้อยละ 0.84 % 2.52 % 12.61 % 1.68 % 0.00 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 0 0 12 1 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.91 % 1.49 % 0.00 % 80.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 4 5 28 3 0 164
ร้อยละ 1.96 % 2.45 % 13.73 % 1.47 % 0.00 % 80.39 %

137 : 4 , 5 , 16 , 2 , 0 , 110...2.92 , 3.65 , 11.68 , 1.46 , 0.00 , 80.29 = 27 : 19.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.61%

Powered By www.thaieducation.net