โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 15
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 1 2 15 4 0 94
ร้อยละ 0.86 % 1.72 % 12.93 % 3.45 % 0.00 % 81.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 0 11 2 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 3.03 % 0.00 % 80.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 3 3 27 6 0 162
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 13.43 % 2.99 % 0.00 % 80.60 %

135 : 3 , 3 , 16 , 4 , 0 , 109...2.22 , 2.22 , 11.85 , 2.96 , 0.00 , 80.74 = 26 : 19.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40%

Powered By www.thaieducation.net