โรงเรียนพรรณราชลเขต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 33
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.75 % 0.00 % 0.00 % 85.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 85
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 88.54 %

96 : 2 , 0 , 9 , 0 , 0 , 85...2.08 , 0.00 , 9.38 , 0.00 , 0.00 , 88.54 = 11 : 11.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46%

Powered By www.thaieducation.net