โรงเรียนวัดสวนพิกุล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 6
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 2.78 % 0.00 % 86.11 %

36 : 0 , 0 , 4 , 1 , 0 , 31...0.00 , 0.00 , 11.11 , 2.78 , 0.00 , 86.11 = 5 : 13.89
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89%

Powered By www.thaieducation.net