โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 9 3 3 2 0 33
ร้อยละ 18.00 % 6.00 % 6.00 % 4.00 % 0.00 % 66.00 %
ระดับประถมศึกษา
243
จำนวน(คน) 10 6 35 0 0 192
ร้อยละ 4.12 % 2.47 % 14.40 % 0.00 % 0.00 % 79.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110
จำนวน(คน) 4 3 15 0 0 88
ร้อยละ 3.64 % 2.73 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 403 คน
จำนวน(คน) 23 12 53 2 0 313
ร้อยละ 5.71 % 2.98 % 13.15 % 0.50 % 0.00 % 77.67 %

293 : 19 , 9 , 38 , 2 , 0 , 225...6.48 , 3.07 , 12.97 , 0.68 , 0.00 , 76.79 = 68 : 23.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 403 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33%

Powered By www.thaieducation.net