โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 6 6 4 12 9 13
ร้อยละ 12.00 % 12.00 % 8.00 % 24.00 % 18.00 % 26.00 %
ระดับประถมศึกษา
248
จำนวน(คน) 9 9 44 19 23 144
ร้อยละ 3.63 % 3.63 % 17.74 % 7.66 % 9.27 % 58.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 6 3 20 9 12 65
ร้อยละ 5.22 % 2.61 % 17.39 % 7.83 % 10.43 % 56.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 413 คน
จำนวน(คน) 21 18 68 40 44 222
ร้อยละ 5.08 % 4.36 % 16.46 % 9.69 % 10.65 % 53.75 %

298 : 15 , 15 , 48 , 31 , 32 , 157...5.03 , 5.03 , 16.11 , 10.40 , 10.74 , 52.68 = 141 : 47.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 413 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25%

Powered By www.thaieducation.net