โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 6 4 11 10 14
ร้อยละ 10.00 % 12.00 % 8.00 % 22.00 % 20.00 % 28.00 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 14 8 45 22 25 130
ร้อยละ 5.74 % 3.28 % 18.44 % 9.02 % 10.25 % 53.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
111
จำนวน(คน) 3 3 14 6 9 76
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 12.61 % 5.41 % 8.11 % 68.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 405 คน
จำนวน(คน) 22 17 63 39 44 220
ร้อยละ 5.43 % 4.20 % 15.56 % 9.63 % 10.86 % 54.32 %

294 : 19 , 14 , 49 , 33 , 35 , 144...6.46 , 4.76 , 16.67 , 11.22 , 11.90 , 48.98 = 150 : 51.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 405 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 185 คน คิดเป็นร้อยละ 45.68%

Powered By www.thaieducation.net