โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 5 5 10 8 17
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 10.00 % 20.00 % 16.00 % 34.00 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 8 9 51 17 33 126
ร้อยละ 3.28 % 3.69 % 20.90 % 6.97 % 13.52 % 51.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
111
จำนวน(คน) 4 3 17 7 10 70
ร้อยละ 3.60 % 2.70 % 15.32 % 6.31 % 9.01 % 63.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 405 คน
จำนวน(คน) 17 17 73 34 51 213
ร้อยละ 4.20 % 4.20 % 18.02 % 8.40 % 12.59 % 52.59 %

294 : 13 , 14 , 56 , 27 , 41 , 143...4.42 , 4.76 , 19.05 , 9.18 , 13.95 , 48.64 = 151 : 51.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 405 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 192 คน คิดเป็นร้อยละ 47.41%

Powered By www.thaieducation.net