โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 8 7 5 7 5 16
ร้อยละ 16.67 % 14.58 % 10.42 % 14.58 % 10.42 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
274
จำนวน(คน) 8 20 50 10 20 166
ร้อยละ 2.92 % 7.30 % 18.25 % 3.65 % 7.30 % 60.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 10 8 18 10 18 44
ร้อยละ 9.26 % 7.41 % 16.67 % 9.26 % 16.67 % 40.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 430 คน
จำนวน(คน) 26 35 73 27 43 226
ร้อยละ 6.05 % 8.14 % 16.98 % 6.28 % 10.00 % 52.56 %

322 : 16 , 27 , 55 , 17 , 25 , 182...4.97 , 8.39 , 17.08 , 5.28 , 7.76 , 56.52 = 140 : 43.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 430 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 204 คน คิดเป็นร้อยละ 47.44%

Powered By www.thaieducation.net