โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 8 7 5 7 4 17
ร้อยละ 16.67 % 14.58 % 10.42 % 14.58 % 8.33 % 35.42 %
ระดับประถมศึกษา
274
จำนวน(คน) 8 18 50 10 17 171
ร้อยละ 2.92 % 6.57 % 18.25 % 3.65 % 6.20 % 62.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 9 8 15 10 17 49
ร้อยละ 8.33 % 7.41 % 13.89 % 9.26 % 15.74 % 45.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 430 คน
จำนวน(คน) 25 33 70 27 38 237
ร้อยละ 5.81 % 7.67 % 16.28 % 6.28 % 8.84 % 55.12 %

322 : 16 , 25 , 55 , 17 , 21 , 188...4.97 , 7.76 , 17.08 , 5.28 , 6.52 , 58.39 = 134 : 41.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 430 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 193 คน คิดเป็นร้อยละ 44.88%

Powered By www.thaieducation.net