โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 7 5 5 0 0 31
ร้อยละ 14.58 % 10.42 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 64.58 %
ระดับประถมศึกษา
274
จำนวน(คน) 9 20 53 0 2 190
ร้อยละ 3.28 % 7.30 % 19.34 % 0.00 % 0.73 % 69.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 7 7 17 1 0 76
ร้อยละ 6.48 % 6.48 % 15.74 % 0.93 % 0.00 % 70.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 430 คน
จำนวน(คน) 23 32 75 1 2 297
ร้อยละ 5.35 % 7.44 % 17.44 % 0.23 % 0.47 % 69.07 %

322 : 16 , 25 , 58 , 0 , 2 , 221...4.97 , 7.76 , 18.01 , 0.00 , 0.62 , 68.63 = 101 : 31.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 430 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 30.93%

Powered By www.thaieducation.net