โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 9 7 6 2 0 24
ร้อยละ 18.75 % 14.58 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
274
จำนวน(คน) 11 23 55 0 2 183
ร้อยละ 4.01 % 8.39 % 20.07 % 0.00 % 0.73 % 66.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 11 9 20 1 0 67
ร้อยละ 10.19 % 8.33 % 18.52 % 0.93 % 0.00 % 62.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 430 คน
จำนวน(คน) 31 39 81 3 2 274
ร้อยละ 7.21 % 9.07 % 18.84 % 0.70 % 0.47 % 63.72 %

322 : 20 , 30 , 61 , 2 , 2 , 207...6.21 , 9.32 , 18.94 , 0.62 , 0.62 , 64.29 = 115 : 35.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 430 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 36.28%

Powered By www.thaieducation.net