โรงเรียนบ้านแพรกกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 6 1 5 6 5 3
ร้อยละ 23.08 % 3.85 % 19.23 % 23.08 % 19.23 % 11.54 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 9 5 38 9 5 23
ร้อยละ 10.11 % 5.62 % 42.70 % 10.11 % 5.62 % 25.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 5 0 22 5 0 10
ร้อยละ 11.90 % 0.00 % 52.38 % 11.90 % 0.00 % 23.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 20 6 65 20 10 36
ร้อยละ 12.74 % 3.82 % 41.40 % 12.74 % 6.37 % 22.93 %

115 : 15 , 6 , 43 , 15 , 10 , 26...13.04 , 5.22 , 37.39 , 13.04 , 8.70 , 22.61 = 89 : 77.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 77.07%

Powered By www.thaieducation.net