โรงเรียนบ้านแพรกกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 10 1 6 1 6 2
ร้อยละ 38.46 % 3.85 % 23.08 % 3.85 % 23.08 % 7.69 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 9 3 41 9 3 24
ร้อยละ 10.11 % 3.37 % 46.07 % 10.11 % 3.37 % 26.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 5 0 25 5 0 7
ร้อยละ 11.90 % 0.00 % 59.52 % 11.90 % 0.00 % 16.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 24 4 72 15 9 33
ร้อยละ 15.29 % 2.55 % 45.86 % 9.55 % 5.73 % 21.02 %

115 : 19 , 4 , 47 , 10 , 9 , 26...16.52 , 3.48 , 40.87 , 8.70 , 7.83 , 22.61 = 89 : 77.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 78.98%

Powered By www.thaieducation.net