โรงเรียนบ้านแพรกกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 14
ร้อยละ 21.74 % 4.35 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 9 6 37 2 1 36
ร้อยละ 9.89 % 6.59 % 40.66 % 2.20 % 1.10 % 39.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 6 0 22 0 0 15
ร้อยละ 13.95 % 0.00 % 51.16 % 0.00 % 0.00 % 34.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 20 7 62 2 1 65
ร้อยละ 12.74 % 4.46 % 39.49 % 1.27 % 0.64 % 41.40 %

114 : 14 , 7 , 40 , 2 , 1 , 50...12.28 , 6.14 , 35.09 , 1.75 , 0.88 , 43.86 = 64 : 56.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 58.60%

Powered By www.thaieducation.net