โรงเรียนบ้านแพรกกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 4 12 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 17.39 % 52.17 % 0.00 % 0.00 % 30.43 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 10 6 45 0 2 27
ร้อยละ 11.11 % 6.67 % 50.00 % 0.00 % 2.22 % 30.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 6 20 0 0 0 15
ร้อยละ 14.63 % 48.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 36.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 16 30 57 0 2 49
ร้อยละ 10.39 % 19.48 % 37.01 % 0.00 % 1.30 % 31.82 %

113 : 10 , 10 , 57 , 0 , 2 , 34...8.85 , 8.85 , 50.44 , 0.00 , 1.77 , 30.09 = 79 : 69.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18%

Powered By www.thaieducation.net