โรงเรียนบ้านแพรกกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 3 11 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 15.00 % 55.00 % 0.00 % 0.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 7 5 46 0 2 21
ร้อยละ 8.64 % 6.17 % 56.79 % 0.00 % 2.47 % 25.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 5 0 22 0 0 13
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 55.00 % 0.00 % 0.00 % 32.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 12 8 79 0 2 40
ร้อยละ 8.51 % 5.67 % 56.03 % 0.00 % 1.42 % 28.37 %

101 : 7 , 8 , 57 , 0 , 2 , 27...6.93 , 7.92 , 56.44 , 0.00 , 1.98 , 26.73 = 74 : 73.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 71.63%

Powered By www.thaieducation.net