โรงเรียนบ้านแพรกกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 3 8 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 15.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 45.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 8 7 36 2 1 27
ร้อยละ 9.88 % 8.64 % 44.44 % 2.47 % 1.23 % 33.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 6 0 22 0 0 12
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 55.00 % 0.00 % 0.00 % 30.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 14 10 66 2 1 48
ร้อยละ 9.93 % 7.09 % 46.81 % 1.42 % 0.71 % 34.04 %

101 : 8 , 10 , 44 , 2 , 1 , 36...7.92 , 9.90 , 43.56 , 1.98 , 0.99 , 35.64 = 65 : 64.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 65.96%

Powered By www.thaieducation.net