โรงเรียนบ้านแพรกกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 7 0 0 11
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 52.38 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 8 5 37 1 1 33
ร้อยละ 9.41 % 5.88 % 43.53 % 1.18 % 1.18 % 38.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 4 3 16 0 0 26
ร้อยละ 8.16 % 6.12 % 32.65 % 0.00 % 0.00 % 53.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 13 10 60 1 1 70
ร้อยละ 8.39 % 6.45 % 38.71 % 0.65 % 0.65 % 45.16 %

106 : 9 , 7 , 44 , 1 , 1 , 44...8.49 , 6.60 , 41.51 , 0.94 , 0.94 , 41.51 = 62 : 58.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 54.84%

Powered By www.thaieducation.net