โรงเรียนบ้านแพรกกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 3 7 1 0 9
ร้อยละ 4.76 % 14.29 % 33.33 % 4.76 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 8 4 35 0 0 38
ร้อยละ 9.41 % 4.71 % 41.18 % 0.00 % 0.00 % 44.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 7 2 22 0 0 18
ร้อยละ 14.29 % 4.08 % 44.90 % 0.00 % 0.00 % 36.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 16 9 64 1 0 65
ร้อยละ 10.32 % 5.81 % 41.29 % 0.65 % 0.00 % 41.94 %

106 : 9 , 7 , 42 , 1 , 0 , 47...8.49 , 6.60 , 39.62 , 0.94 , 0.00 , 44.34 = 59 : 55.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06%

Powered By www.thaieducation.net