โรงเรียนบ้านหนองเจ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 8 3 1 3 5 54
ร้อยละ 10.81 % 4.05 % 1.35 % 4.05 % 6.76 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
340
จำนวน(คน) 40 11 40 19 5 225
ร้อยละ 11.76 % 3.24 % 11.76 % 5.59 % 1.47 % 66.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 414 คน
จำนวน(คน) 48 14 41 22 10 279
ร้อยละ 11.59 % 3.38 % 9.90 % 5.31 % 2.42 % 67.39 %

414 : 48 , 14 , 41 , 22 , 10 , 279...11.59 , 3.38 , 9.90 , 5.31 , 2.42 , 67.39 = 135 : 32.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 414 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61%

Powered By www.thaieducation.net