โรงเรียนบ้านหนองเจ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 11 4 1 5 6 51
ร้อยละ 14.10 % 5.13 % 1.28 % 6.41 % 7.69 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
345
จำนวน(คน) 47 11 41 21 6 219
ร้อยละ 13.62 % 3.19 % 11.88 % 6.09 % 1.74 % 63.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 423 คน
จำนวน(คน) 58 15 42 26 12 270
ร้อยละ 13.71 % 3.55 % 9.93 % 6.15 % 2.84 % 63.83 %

423 : 58 , 15 , 42 , 26 , 12 , 270...13.71 , 3.55 , 9.93 , 6.15 , 2.84 , 63.83 = 153 : 36.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 423 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 36.17%

Powered By www.thaieducation.net