โรงเรียนบ้านหนองเจ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 6 4 4 3 2 55
ร้อยละ 8.11 % 5.41 % 5.41 % 4.05 % 2.70 % 74.32 %
ระดับประถมศึกษา
350
จำนวน(คน) 17 13 13 12 6 289
ร้อยละ 4.86 % 3.71 % 3.71 % 3.43 % 1.71 % 82.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 424 คน
จำนวน(คน) 23 17 17 15 8 344
ร้อยละ 5.42 % 4.01 % 4.01 % 3.54 % 1.89 % 81.13 %

424 : 23 , 17 , 17 , 15 , 8 , 344...5.42 , 4.01 , 4.01 , 3.54 , 1.89 , 81.13 = 80 : 18.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 424 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.87%

Powered By www.thaieducation.net