โรงเรียนบ้านหนองเจ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 8 6 6 5 3 81
ร้อยละ 7.34 % 5.50 % 5.50 % 4.59 % 2.75 % 74.31 %
ระดับประถมศึกษา
351
จำนวน(คน) 22 18 18 19 9 265
ร้อยละ 6.27 % 5.13 % 5.13 % 5.41 % 2.56 % 75.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 460 คน
จำนวน(คน) 30 24 24 24 12 346
ร้อยละ 6.52 % 5.22 % 5.22 % 5.22 % 2.61 % 75.22 %

460 : 30 , 24 , 24 , 24 , 12 , 346...6.52 , 5.22 , 5.22 , 5.22 , 2.61 , 75.22 = 114 : 24.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 460 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 24.78%

Powered By www.thaieducation.net