โรงเรียนบ้านหนองเจ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 9 8 7 6 3 76
ร้อยละ 8.26 % 7.34 % 6.42 % 5.50 % 2.75 % 69.72 %
ระดับประถมศึกษา
351
จำนวน(คน) 24 20 20 21 11 255
ร้อยละ 6.84 % 5.70 % 5.70 % 5.98 % 3.13 % 72.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 460 คน
จำนวน(คน) 33 28 27 27 14 331
ร้อยละ 7.17 % 6.09 % 5.87 % 5.87 % 3.04 % 71.96 %

460 : 33 , 28 , 27 , 27 , 14 , 331...7.17 , 6.09 , 5.87 , 5.87 , 3.04 , 71.96 = 129 : 28.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 460 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04%

Powered By www.thaieducation.net