โรงเรียนบ้านหนองเจ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 12 26 1 20 8 41
ร้อยละ 11.11 % 24.07 % 0.93 % 18.52 % 7.41 % 37.96 %
ระดับประถมศึกษา
353
จำนวน(คน) 15 50 13 70 51 154
ร้อยละ 4.25 % 14.16 % 3.68 % 19.83 % 14.45 % 43.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 461 คน
จำนวน(คน) 27 76 14 90 59 195
ร้อยละ 5.86 % 16.49 % 3.04 % 19.52 % 12.80 % 42.30 %

461 : 27 , 76 , 14 , 90 , 59 , 195...5.86 , 16.49 , 3.04 , 19.52 , 12.80 , 42.30 = 266 : 57.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 461 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 266 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70%

Powered By www.thaieducation.net