โรงเรียนบ้านหนองเจ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 20 26 1 34 10 17
ร้อยละ 18.52 % 24.07 % 0.93 % 31.48 % 9.26 % 15.74 %
ระดับประถมศึกษา
353
จำนวน(คน) 34 50 18 66 53 132
ร้อยละ 9.63 % 14.16 % 5.10 % 18.70 % 15.01 % 37.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 461 คน
จำนวน(คน) 54 76 19 100 63 149
ร้อยละ 11.71 % 16.49 % 4.12 % 21.69 % 13.67 % 32.32 %

461 : 54 , 76 , 19 , 100 , 63 , 149...11.71 , 16.49 , 4.12 , 21.69 , 13.67 , 32.32 = 312 : 67.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 461 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 312 คน คิดเป็นร้อยละ 67.68%

Powered By www.thaieducation.net